گام نخست: شروع

شروع پیش ثبت نام در دوره های عکاسی و نورپردازی

اگر ميتوانستم اتفاقات را در قالب كلمات بيان كنم ، ديگر نيازى نبود دوربينى را با خود اينطرف و آنطرف كنم. ( لويس هاين)