بزرگترين اشتباه هنرمند دل بستن به موفقيتهاى ديروز اش است.