گام نخست: شروع

شروع پیش ثبت نام در دوره های عکاسی و نورپردازی

ذهن‌های عالی دربارهٔ ایده‌ها حرف می‌زنند؛ ذهن‌های معمولی پیرامون اتفاقات... و ذهن‌های کوچک دربارهٔ دیگران گفتگو می‌کنند.